આજરોજ જુપીટર ફાઉન્ડેશન ના મેમ્બર્સ દ્વારા ડો શ્રી હર્ષવર્ધન પ્રજાપતિ સાહેબને તેમની આપેલી સેવા બદલ તેમને સન્માનિત કરી તથા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું હતું , ( આપણી સંસ્થા દ્વારા ડો સાહેબ શ્રી ના સહયોગ થી તા 28/5/2021 ના રોજ પહેલું મોતિયાબિંદ ઓપરેશન કરેલ હતું)

Share on Social Media

1 thought on “આજરોજ જુપીટર ફાઉન્ડેશન ના મેમ્બર્સ દ્વારા ડો શ્રી હર્ષવર્ધન પ્રજાપતિ સાહેબને તેમની આપેલી સેવા બદલ તેમને સન્માનિત કરી તથા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું હતું , ( આપણી સંસ્થા દ્વારા ડો સાહેબ શ્રી ના સહયોગ થી તા 28/5/2021 ના રોજ પહેલું મોતિયાબિંદ ઓપરેશન કરેલ હતું)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0

Scroll to Top