તારીખ 20/08/2023 રવિવાર ના રોજ
અંજાર દશનામ ગોસ્વામી મહિલા મંડળ અને જુપીટર ફાઉન્ડેશન દ્વારા મેડિકલ કેમ્પ નો આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો

કેમ માં નીચે મુજબના ડોક્ટરો ફ્રી સેવા આપી હતી 1.Dr Dhaval Bakutra Ahir(ચામડી, નખ ,વાળ તથા ગુપ્ત રોગોના …

તારીખ 20/08/2023 રવિવાર ના રોજ
અંજાર દશનામ ગોસ્વામી મહિલા મંડળ અને જુપીટર ફાઉન્ડેશન દ્વારા મેડિકલ કેમ્પ નો આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો
Read More »

आज तारीख 23/07/23 जुपिटर फाउन्डेशन गांधीधाम द्वारा अपना घर आश्रम ओसलो में रहेने वाले प्रभुजिओ के लिए लंगर सेवा की गई इस सेवा कार्य को *श्रीमती कक्षा वोरा* जुपिटर फाउंडेशन गांधीधाम प्रेसिडेंट *श्रीमती पिंकी बागरेचा* *श्रीमती ललिता जी* *श्रीमती सीता जी* ने निभाया

26/06/2023 सोमवार जुपिटर फाउंडेशन द्वारा अर्बन हेल्थ सेन्टर 1 सरकारी हॉस्पिटल 64 बाजार आदिपुर में फ्री आखों की जांच शिविर का आयोजन किया गया यह सेवा कार्य अर्बन हेल्थ सेंटर 1 आदिपुर के सहयोग से किया गया और हर सोमवार सुबह 10: 00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ये सेवा कार्य किया जायेगा 🙏

12/06/2023 सोमवार जुपिटर फाउंडेशन द्वारा अर्बन हेल्थ सेन्टर 1 सरकारी हॉस्पिटल 64 बाजार आदिपुर में फ्री आखों की जांच शिविर का आयोजन किया गया यह सेवा कार्य अर्बन हेल्थ सेंटर 1 आदिपुर के सहयोग से किया गया और हर सोमवार सुबह 10: 00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ये सेवा कार्य किया जायेगा 🙏

15/05/2023 सोमवार जुपिटर फाउंडेशन द्वारा अर्बन हेल्थ सेन्टर 1 सरकारी हॉस्पिटल 64 बाजार आदिपुर में फ्री आखों की जांच शिविर का आयोजन किया गया यह सेवा कार्य अर्बन हेल्थ सेंटर 1 आदिपुर के सहयोग से किया गया और हर सोमवार सुबह 10: 00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ये सेवा कार्य किया जायेगा 🙏

0

Scroll to Top